การรับประกัน เริ่มต้นคำขอ
ฉันยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามคำขอของฉัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกอ้างอิงตามคำชี้แจงข้อมูลในส่วนที่ระบุไว้ เว็บไซต์ส่วนบุคคล .
ฉันยินยอมที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และขอยืนยันว่าฉันได้อ่านคำชี้แจงแล้วเลขหมายประจำเครื่องระบุอยู่ที่ เพลต CE ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาสภาพและในใบส่งสินค้า